Aanwezig;

Dhr. H. Troost – Voorster Nieuws

Bestuur Plaatselijk Belang en circa 26 leden en belangstellenden.

Afmeldingen;

Aart Stenfert

1. Openingswoord

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen

Er zijn geen tegenkandidaten gemeld voor de vrijgekomen positie in het bestuur. Wij heten Wilma Kanis van harte welkom bij het Plaatselijk Belang.

3. Ingekomen stukken

Geen

4. Verslag vergadering van 2017

De notulen van de ALV 2017 over 2016 worden met algemene instemming goedgekeurd.

5. Financieel verslag

Wilma Stegeman verzorgt de toelichting over 2017. Dit jaar worden de bijzondere uitgaven gevormd door een bijdrage aan stichting HoogOverijssel en een tweetal bijeenkomsten verzorgd door PBN ten behoeve van Snel Internet. Het resultaat van Jantje beton bedraagt bijna € 300. De helft hiervan wordt gereserveerd voor toekomstige uitgaven aan de speelvoorzieningen. De kosten op de bestuursvergaderingen zijn verminderd. Dit alles levert een positief resultaat over 2017 van € 150. Er worden verder geen vragen gesteld.

Verslag Kascommissie over 2017 door Karin Veldwijk.

Karin Veldwijk geeft een toelichting op de procedure. De leden van de kascommissie, verklaren mondeling en schriftelijk dat zij de administratie en de financiën over 2017 in orde hebben bevonden en stellen voor het bestuur decharge te verlenen inzake het gevoerde financieel bestuur. Dit voorstel wordt overgenomen door de leden.

 

Samenstelling kascommissie

Anton Ham wordt na twee keer bedankt voor zijn controles. Voor 2018 nemen Karin Veldwijk en Ton van Genabeek zitting in de kascommissie.

 

6. (Her-)verkiezing bestuursleden

Joan Veldwijk neemt na 12 jaar afscheid van het bestuur. Hij wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Joan zal nog wel betrokken blijven bij het plaatsen van de kerstboom en het vullen van de plantenbakken met geraniums. Wilma Kanis treedt aan in de plaats van Joan Veldwijk.

 

7. Toelichting op afgeronde en onderhanden activiteiten

 

De voorzitter geeft middels een PowerPointpresentatie toelichting op de volgende zaken;

Afgeronde zaken

Verlichting voetbalveldje

De verlichting van het voetbalveldje wordt vervangen door led verlichting met behulp van subsidie van de Gemeente. De masten zijn inmiddels geplaatst. De lampen volgen nog omdat het veldje tot op heden nog niet begaanbaar was.

Speeltuin Nijbroek

Bij PBN is het verzoek ontvangen voor een schommel voor kleine kinderen. Zelfwerkzaamheid is hierin geen optie omdat de speeltuin in beheer bij de Gemeente is en er zijn strikte veiligheidsrichtlijnen hieromtrent. De Gemeente heeft de situatie beoordeeld en gaat zeer binnenkort een schommeltje plaatsen. Ook wordt de huidige picknick bank vervangen.

Cultuurhistorische fietstocht

In samenwerking met de Gemeente en met dank aan Aart Stenfert en Ton van Genabeek is een prachtige 32 kilometer lange nieuwe fietsroute door het fraaie landschap van Nijbroek, Terwolde en De Vecht uitgezet. De route is online verkrijgbaar via de website van Gemeente Voorst.

Onderhanden zaken

Glasvezel Buitenaf

Zeer recent is CIF over genomen door EQT Infrastructure. Voor het glasvezelprojecten in de buitengebieden heeft dit geen gevolgen. Het project gaat verder onder de werknaam Glasvezel Buitenaf. De gemeenten Apeldoorn, Brummen en Voorst zijn samengevoegd tot het deelgebied Veluwe Oost. De voorbereidingen voor dit gebied worden nu opgestart. Verwacht wordt dat eind april de vraagbundeling zal starten. De informatieavonden voor de bewoners staan voor mei gepland. In de vergadering wordt een oproep gedaan voor vrijwilligers die willen ondersteunen met de vraagbundeling.

Woningbouw Nijbroek, fase II

In het plan zijn op kavel 6, 10 en 11 opties aangevraagd. Dit betekent eventueel dit najaar de vergunning wordt aangevraagd en op zijn vroegst in voorjaar 2019 gebouwd wordt. Ook IJsseldal Wonen gaat in april in gesprek met een architect voor een ontwerp. De planning is dat voorjaar 2019 een blok van vier voordelige huurwoningen neergezet

Vraag: Jan Wassink – toch eens aan de boom schudden bij Gemeente, waar zijn ze mee bezig

Vraag Liberaal 2000, Emiel de Weerd – gemeente toch meer stimuleren om te verkopen voor andere prijs

Vraag Tonnie Pannenkoek – bestaande kavels voor een deel goedkoper verkopen

De Polder Nijbroek (Dorpsplan & Dorpscontactpersoon)

De Gemeente Voorst heeft een uitvraag gedaan waarbij een viertal bureaus zijn aangeschreven met het verzoek een offerte uit te brengen om te komen tot een projectplan voor de Polder Nijbroek. Het doel is om te komen tot een dorpsvisie. Dit moet een interactief proces zijn waar we ondersteuning bij nodig hebben.

Luchthaven Lelystad

Plaatselijk Belang Nijbroek heeft een financiële bijdrage gedaan aan HoogOverijssel ter ondersteuning van het proces tegen de uitbreiding van vliegveld Lelystad.

Emiel de Weerd benadrukt namens Liberaal 2000 om met een zienswijze te komen voor het te laat is. Bijvoorbeeld aanhaken bij Teuge. Hij heeft niet de illusie dat het vliegveld verdwijnt. Hans Troost vult aan: Er zijn veel tegengeluiden maar zeer versnipperd, er is weinig bundeling en protestgeluid. Volgens Emiel is er een raadsbrede motie aangenomen door de Gemeente.

Windmolens Olst/Wijhe

Plaatselijk Belang is aanwezig geweest tijdens de bijeenkomst van Gemeente Olst over de mogelijke plaatsing van twee windmolens. Ook is een brief ingezonden waarop tot op heden nog geen reactie is vernomen.

Overlast Hondenpoep

Vanuit de Gemeente is wordt een pilot gestart waarbij tegen de overlast van hondenpoep in de bebouwde kom speciale afvalbakken worden geplaatst voor (zakjes) hondenpoep. Ben Roeterd heeft aangegeven dat er geen zakjesdispenser geplaatst wordt. De bak wordt geplaatst aan het Geersepad, rond half maart. Bij de school, de speeltuin en de vijfmorgen worden bordjes geplaatst.

Onderhanden zaken

Oproep Jantje Beton; Zijn er nog vrijwilligers voor de collecte van Jantje Beton volgend jaar.

8. Rondvraag & Opmerkingen leden:

Hans Troost: is de Zwerfvuil actie bekend, een initiatief door PB Terwolde. Deze actie is doorgezet naar de school, Ten Holtens Erve om op te pakken.

Tonnie heeft een verzoek gekregen van de Oudheidkundige kring Voorst. Samen met

Willemien Hartman, Wilma Stegeman zal hij de verzorging op zich nemen van een feestweekend op 29 juni en 30 juni en 1 juli, in verband met feestjaar Voorst 200 jaar. 5 april is info avond bij Tonnie.

9. Sluiting

Na het zingen van het Nijbroeker volkslied sluit de voorzitter de vergadering en bedankt

alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en aandacht.

Na de pauze wordt een inspirerende presentatie met beeld en geluid verzorgd door fotograaf Geurt Besselink over zijn reis naar Antarctica.